Gegevensbeschermingsverklaring

van Eckes-Granini Austria GmbH

Stand februari 2024

Eckes-Granini Austria GmbH (hierna “Eckes-Granini” genoemd) stuurt de website (hierna “website” genoemd) die beschikbaar is onder het domein “www.granini.be” evenals mobiele applicaties met externe online aanwezigheden, zoals sociale media-profielen (hierna gezamenlijk “online aanbod” genoemd). In het volgende berichten wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens die wordt ondernomen als u gebruik maakt van deze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die met u op persoonlijke basis verbonden kunnen zijn, b.v. naam, adres, e-mail adressen, gebruikersgedrag.

Volgens artikel 4 nr. 7 AVG is de verantwoordelijke instantie:

Eckes-Granini Austria GmbH, Pummerinfeld 1b, 4490 St. Florian, Austria

info@eckes-granini.com

Alle verzoeken om informatie, rechtzetting en verwijdering, bezwaren of herroepingen van instemmingen, de bewering van het recht tot beperking van de verwerking of het recht tot gegevensportabiliteit, evenals opmerkingen of vragen van de gebruiker wat de gegevensbescherming betreft moeten aan dit adres worden gestuurd.

Uw gegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) evenals - indien relevant - het Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), dat in Duitsland van toepassing is, zoals hieronder nader wordt omschreven.

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van de volgende rechtsgrondslagen van de AVG.  Bovendien, als meer specifieke rechtsgrondslagen in individuele gevallen relevant zijn, zullen wij u hiervan in de gegevensverklaring informeren.

•                  Als de gegevenssubject haar of zijn toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende een specifiek doel of specifieke doelen - toestemming (artikel 6 alinea 1 pagina 1 lit. a) AVG).

•                  Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gegevenssubject partij is voor de implementatie van precontractuele maatregelen - uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (artikel 6 alinea 1 pagina 1 lit. b) AVG).

•                  Als de verwerking noodzakelijk is met betrekking tot het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen - wettelijke verplichting (artikel 6 alinea 1 pagina 1 lit. c) AVG).

•                  Als de verwerking noodzakelijk is voor de vrijwaring van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden, en door de interesses of fundamentele rechten en vrijheden van de gegevenssubject, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet worden overstemd - legitieme belangen (artikel 6 alinea 1 pagina 1 lit. f) AVG). 

1. Verzamelen van persoonsgegevens voor informatief gebruik

(1) Als u van de website gebruik maakt alleen voor informatieve doeleinden, d.w.z. als u zich bij de website niet aanmeldt om van de website gebruik te maken, zich te registreren of ons anders met informatie te bieden, dan verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van die gegevens die van uw browser worden verzonden opdat u de website kunt bezoeken. Dit zijn:

·        IP-adres

·        Datum en tijd van het verzoek

·        Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

·        Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

·        Toegangsstatus/HTTP statuscode

·        Hoeveelheid gegevens die in elk afzonderlijk geval worden overgedragen

·        Website waaruit de bestelling zijn oorsprong heeft

·        Browser

·        Besturingssysteem en diens interface

·        Taal en versie van de browserprogrammatuur

(2) Bovendien kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen terwijl u gebruik maakt van de website. Cookies zijn kleine textbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegekend aan de browser waarvan u gebruik maakt, en waardoor bepaalde informatie naar de website stroomt die de cookie instelt (ons, dus). Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is, de “leeftijd” van de cookie, en een waarde, meestal een willekeurig gegenereerd uniek getal. Cookies kunnen geen programma’s laten werken of virussen overbrengen naar uw computer. Zij hebben tot doel het internetaanbod algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. Cookies worden van ons gebruikt alleen in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat wij altijd uw herroepelijke toestemming verkrijgen, behalve waar dit niet wettelijk verplicht is. Dit wordt met name van toepassing als de opslag en lezing van informatie, waaronder cookies, absoluut noodzakelijk is om ons online aanbod beschikbaar te kunnen maken.

Wij verwerken persoonlijke gegevens met de hulp van cookies op basis van uiteenlopende rechtsgrondslagen. Mits hiervoor toestemming is verkregen wordt de verklaarde toestemming tot rechtsgrondslag van de verwerking. Als geen toestemming is verkregen en de cookies noodzakelijk zijn, dan zullen de gegevens die met de hulp van deze cookies worden verwerkt, verwerkt worden op basis van onze legitieme belangen (b.v. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en verbetering van de bruikbaarheid daarvan) of, als dit gedaan wordt in het kader van de vervulling van onze contractuele verplichtingen, om onze contractuele verplichtingen te vervullen. Wij zullen de doeleinden waarvoor de cookies van ons verwerkt worden uitleggen in de loop van deze privacyverklaring of in het kader van onze toestemming en verwerkingsprocedures.

Om de cookies en uw toestemming daartoe te beheersen maken wij gebruik van een oplossing van Papoo Software & Media GmbH. Als deel van orderverwerking geven wij aldus persoonsgegevens door (toestemmingsgegevens) aan Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Duitsland als verwerker. Met toestemmingsgegevens bedoelen wij volgende gegevens: datum en tijd van het bezoek of toestemming / afwijzing, apparaatinformatie. De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd ten behoeve van naleving met wettelijke verplichtingen (verplichting om bewijsmateriaal te leveren overeenkomstig artikel 7 alinea 1 AVG) en de daarmee verbonden documentatie van toestemmingen, dus op basis van artikel 6 alinea 1 lit. c) AVG. Om de gegevens op te slaan wordt gebruik van locale opslag gemaakt. De toestemmingsgegevens worden voor een periode van 3 jaren opgeslagen. De gegevens worden in de Europese Unie opgeslagen. Nadere informatie over de verzamelde gegevens en contactgegevens kunt u vinden op https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Details over de gebruikte cookies en de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van cookies kunt u onder de toestemmingsinstellingen vinden. Daar kunt u uw toestemming ook herroepen.

2. Verzamelen persoonsgegevens voor gepersonaliseerd gebruik

(1) Behalve het zuiver personeel gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten die u kunt gebruiken indien u geïnteresseerd bent. Om dit te doen moet u gewoonlijk verdere persoonsgegevens verschaffen, die wij zullen gebruiken om de betreffende dienst aan te bieden. Indien aanvullende vrijwillige informatie mogelijk is, zal deze eveneens worden vermeld. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met betrekking tot uw gebruik van de website en/of de vervulling van een overeenkomst dat met ons is afgesloten of dat u zelf verschaft. In het bijzonder dient hiervoor volgende inventarisgegevens en gebruiksgegevens, die via formulieren op onze website kunnen worden uitgezonden:

·        Vennootschap

·        Naam (bestaande uit aanspreking, titel, voornaam, familienaam en geslacht)

·        Adres

·        Telefoonnummer

·        Faxnummer

·        E-mailadres

·        Geboortedatum

·        Registratie- en aanmeldingsgegevens van de gebruiker

·        Bankgegevens van de gebruiker

·        Omzetbelasting-identificatienummer (optioneel)

(2) Inventarisgegevens en gebruikersgegevens zullen door ons gebruikt worden om een contractuele relatie met u vast te stellen, te ontwerpen of op te zeggen, indien noodzakelijk, om onze contractuele verplichtingen te vervullen, om de gebruiker op de website aan te melden, en om met u contact op te nemen als u daarom verzoekt of indien dat noodzakelijk wordt binnen de grenzen van deze contractuele relatie of toegestaan door de wet.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie, met uitzondering van die gegevens die verzameld worden door de ondervermelde derden.

3. Verwijderen van de gegevens

Tenzij anders in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt aangegeven of in geval van gevegensverwerking via het contactformulier op de website, zullen wij uw gegevens alleen opslaan zolang als we deze nodig hebben b.v. om een verzoek dat u bij ons heeft ingediend te verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dus worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij anders overeengekomen. Inventarisgegevens zullen twee jaren na beëindiging van de contractuele relatie aan het einde van het kalenderjaar worden verwijderd, tenzij wordt aangetoond dat een langere opslagperiode nodig en ook wettelijk toegestaan is.

4. Anonieme statistische analyse van gebruikersgegevens

Wij hebben het recht om gebruikersprofielen op te richten ten behoeve van reclame, marktonderzoek of voor de behoeften afgestemde ontwerp van de website, tenzij u daartegen bezwaar maakt. In het bijzonder analyseren wij de gebruikersgegevens op anonieme wijze voor statistische doeleinden ten einde de website volgens voorschriften te ontwerpen. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens door ons daarvan in kennis te stellen.

5. Gebruik van Google Analytics

(1) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te meten en te analyseren op grond van een pseudoniem identificatienummer. Dit identificatienummer wordt gebruikt om informatieanaylse aan een eindapparaat toe te wijzen om vast te stellen tot welke inhoud gebruikers van het apparaat toegang hebben gekregen binnen de grenzen van een of meer gebruiksprocessen, welke zoekbegrippen zij gebruikten, of zij daartoe nogmaals toegang hebben gekregen of met onze website online aanbod interactie hebben gehad, in het bijzonder wanneer en voor hoe lang, zonder unieke gegevens, zoals namen of e-mailadressen. Psydonieme profielen van gebruikers worden opgericht aan de hand van informatie resulterende van het gebruik van verschillende apparaten, waarmee cookies kunnen worden gebruikt. Wat individuele IP-adressen vanuit de EU betreft, meldt Google Analytics zulke IP-adressen nooit aan en slaat ze ook nooit op. Toch biedt Google Analytics ruwe geografische gegevens die afgeleid zijn van het structuur van de IP-adres. In het geval van gebruikers uit de EU worden de IP-adres gegevens uitsluitend voor deze afleiding van geografische gegevens gebruikt voordat zij worden verwijderd. Als Google Analytics metriek verzamelt worden alle IP-aanvragen op EU-gebaseerde servers uitgevoerd vóór de omleiding van verkeer naar Analytics servers buiten de EU voor verwerking.

(2) Dienstverlener van Google Analytics is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). De gegevensbeschermingsverklaring kunt u vinden onder https://policies.google.com/privacy. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google Ireland Limited afgesloten, wiens inhoud ziet u hier: https://business.safety.google/adsprocessorterms. De basis voor overbrenging naar derde landen wordt gevormd door de EU-US Data Privacy Framework (DPF) modelcontractbepalingen (https://business.safety.google/adsprocessorterms). U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens als volgt: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de;  Instellingen voor het weergeven van reclame: https://adssettings.google.com/authenticated. Voor meer informatie over Google Analytics, de verschillende soorten gegevensverwerking en de gegevens die zijn verwerkt, zie a.u.b. https://privacy.google.com/businesses/adsservices

6. Google Consent Mode

Op onze website maken wij gebruik van Google Consent Mode, een functie die door Google wordt aangeboden om ons daartoe in staat te stellen na te leven met gegevensbeschermingsvoorschriften en cookietoestemmingsregelingen. Google Consent Mode maakt het ons mogelijk rekening te houden met uw toestemmingsinstellingen, vooral in verband met het gebruik van Google producten zoals Google Analytics en Google Ads (reclame).

Google Consent Mode heeft als werkwijze het verzamelen van informatie inzake of u al dan niet uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies en andere traceertechnologieën op onze website. Op basis van deze informatie verzamelt en stuurt Google Analytics gegevens over uw huidige sessie, of doen zij dat niet.

Als u uw toestemming voor het gebruikt van cookies niet heeft gegeven wordt geen informatie over uw online-activiteiten doorgegeven aan Google Analytics of Google Ads.

8. Integratie van de diensten van derden

(1) Wij hebben YouTube videos in ons online aanbod geïntegreerd, die opgeslagen worden op www.YouTube.com en direct vanuit onze website kunnen worden afgespeeld. Deze worden allemaal in de “verlengde termijnen voor de bescherming van gegevens modus” geïntegreerd, d.w.z. geen gegevens over u als gebruiker zullen aan YouTube worden doorgegeven als u de videos niet afspeelt. Alleen als u de videos afspeelt zullen de in alinea 2 genoemde gegevens worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wij hebben ook geïntegreerde inhoud van de volgende externe leveranciers op deze website: Google Maps.

(2) Door de website te bezoeken ontvangt de externe leverancier de informatie over hoe u heeft toegang gekregen tot de desbetreffende pagina van onze website. Bovendien zullen de onder 1.(1) van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of deze externe leverancier een gebruikersaccount tot beschikking stelt waardoor u bent ingelogd of er helemaal geen gebruikersaccount bestaat. Als u ingelogd bent op de aanbieder van de plug-in worden deze gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u met uw profiel met de externe leverancier niet geassocieerd wil worden moet u uitloggen vóór u de knop activeert.

(3) De externe leverancier slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en maakt ervan gebruik voor de reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van deze website. Deze evaluatie wordt vooral uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de oprichting van deze gebruikersprofielen, waardoor u contact moet opnemen met de respectieve externe leverancier om dit recht uit te oefenen.

(4) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de externe leverancier kunt u hieronder in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze externe leveranciers vinden. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten in dit opzicht en ook mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen.

(5) Adressen van de respectievelijke aanbieders en URL met hun gegevensbeschermingsverklaringen:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

9. Onderaannemers

Wij nemen onderaannemers in dienst als deel van de verwerking van persoonsgegevens en sluiten een overeenkomst met deze verwerkers af in overeenstemming met de vereisten van artikel 28 AVG.

Het volgende wordt als onderaannemer voor de hosting van de website gebruikt:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129 Dresden

DUITSLAND

https://www.telekom-mms.com/

10. Aanwezigheid bij sociale netwerken (sociale media)

Als deel van onze online aanwezigheid binnen sociale netwerken verwerken wij gegevens van de gebruikers die daar actief zijn. Persoonsgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor de gebruikers omdat het zou, bij voorbeeld, het toezien op de naleving van de rechten van de gebruikers moeilijker kunnen maken. Bovendien zijn gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek- en reclamedoeleinden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke vormen van de verwerking en de bezwaarsmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie die door de bestuurders van de respectievelijke networks worden geboden.

Informatieaanvragen en beweringen inzake de rechten van gegevenssubjecten kunnen meest effectief worden beweerd bij de aanbieders van de diensten zelf. Alleen aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen ondernemen en informatie verschaffen. Als u toch hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

11. Bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvereisten om de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen. Alle onze employees die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn verplicht om geheimhouding van gegevens te handhaven, en krijgen de hiertoe vereiste opleiding. De persoonsgegevens van de gebruiker worden met HTTPS versleuteld wanneer zij naar de website worden doorgegeven.

12. Rechten van Gegevenssubjecten

De gebruiker en andere gegevenssubjecten kunnen de volgende rechten verlangen betreffende hun persoonsgegevens onder de AVG, die vooral uit artikels 15 tot 21 AVG ontstaan:

Verwijzing naar het recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG

U heeft het recht om iedere tijd bezwaar te maken om redenen in verband met uw specifieke situatie, naar de verwerking van persoonsgegevens over u die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6(1)(e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering die op deze voorschriften wordt gebaseerd. Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden heeft u het recht om iedere tijd tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u voor zulke reclamedoeleinden bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering voor zover mogelijk deze betrekking heeft tot zulke directe marketing.

13. Toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming en recht van beroep

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name de lidstaat van uw normale verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden als u gelooft dat de verwerking van persoonsgegevens over u de voorschriften van de AVG schendt.  De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons verantwoordelijk is is volgende:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefoon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Website: https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

14. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@eckes-granini.com of onze postadres met de toevoeging “de functionaris voor gegevensbescherming”.

15. Updates aan deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd wordt het noodzakelijk de inhoud van deze privacyverklaring bij te werken. Daarom behouden wij ons het recht voor ze iedere tijd te wijzigen. Wij zullen de gewijzigde versie van de privacyverklaring via e-mail naar de geregistreerde gebruikers toezenden vóór diens inwerkingtreding en haar op dezelfde plaats als deze privacyverklaring posten.

 

Gelieve te bedenken dat als wij adressen en contactinformatie van firma's en organisaties in deze privacyverklaring tot beschikking stellen kan het gebeuren dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat de informatie moet worden gecontroleerd vóórdat u contact met ons opneemt.